Algemene voorwaarden Beir-Total vzw

Inleiding

Deze algemene voorwaarden regelen de verkoop van tickets, het tot stand komen van de bijbehorende overeenkomst, en de rechten en verplichtingen van de KOPER/BEZOEKER, TICKETVERKOPER, en ORGANISATOR van het festival (verder aangeduid als "FESTIVAL").

Met KOPER/BEZOEKER wordt bedoeld de persoon op wiens naam een ticket wordt gereserveerd en/of aangekocht en/of die het FESTIVAL bezoekt.

De TICKETVERDELER is TICKOWEB BV – Minderhoutsestraat 1 – 2320 Hoogstraten

De ORGANISATOR is BEIR-TOTAL VZW – Molensteeg 17 – 2940 Stabroek.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die ontstaat bij de aankoop van één of meerdere tickets en/of vouchers voor het FESTIVAL.

De bepalingen met betrekking tot het privacybeleid maken eveneens integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

De KOPER/BEZOEKER die tickets reserveert, erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden volledig te hebben gelezen en aanvaard, aangezien ze beschikbaar zijn gesteld tijdens het reserveringsproces.

Reserveringsvoorwaarden

De reservering wordt definitief na ontvangst van de betaling van het verschuldigde bedrag. Het aanbod tot reservering is geldig als de vermelde betalingstermijn wordt nageleefd.

De TICKETVERDELER kan, ondanks laattijdige betaling, het aanbod accepteren als de voorraad beschikbare tickets dit toelaat.

De persoon of firma die de reservering maakt, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat garant voor de betaling, zelfs indien deze aan een derde moet worden overgemaakt.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst (reservering van tickets) onmiddellijk wordt uitgevoerd, en het hier diensten betreft met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

Eigendom en verbod op doorverkoop

Elke vorm van namaak (inclusief, maar niet beperkt tot, nadruk of nabootsing) is strikt verboden en zal juridisch worden vervolgd.

De KOPER/BEZOEKER dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ van 30 juli 2013 (BS 6 september 2013). Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs is verboden. De TICKETVERDELER behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets ongeldig te maken. Aan de houder ervan kan de toegang tot het FESTIVAL worden ontzegd, zonder enig recht op schadevergoeding.

Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket heeft toegang tot het FESTIVAL. De houder van gekopieerde tickets krijgt geen toegang.

Tickets mogen niet voor commerciële of promotionele doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de TICKETVERDELER of de ORGANISATOR.

Identiteitscontrole van de KOPER/BEZOEKER door de ORGANISATOR of de TICKETVERDELER is altijd mogelijk.

Terugbetalingen cashless tegoed

Met uitzondering van het cashless tegoed door de ORGANISATOR gratis opgeladen (i.e. crew) en het tegoed online in voorverkoop gekocht (i.e. cashless voucher), kan tegoed enkel na afloop van het FESTIVAL worden terugbetaald. Behoudens overmacht zullen tijdig aangevraagde terugbetalingen binnen de 7 dagen na het evenement worden uitgevoerd.

Terugbetalingen zijn onderworpen aan een refund fee van €1. Tegoed door de ORGANISATOR gratis opgeladen kunnen niet worden gebruikt voor de betaling van de refund fee.

Terugbetalingen kunnen door de KOPER/BEZOEKER worden aangevraagd binnen de termijn bepaald door de ORGANISATOR door indiening van het refund formulier dat beschikbaar zal door het scannen van de QR-code op het cashless bandje of kaart van de KOPER/BEZOEKER. Aanvragen voor terugbetaling na deze datum, komen niet meer in aanmerking. De KOPER/BEZOEKER is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie aan de ORGANISATOR met betrekking tot terugbetaling.

Aansprakelijkheid

De ORGANISATOR is verantwoordelijk voor de inrichting van het FESTIVAL, inclusief het programma, de datum en plaats van de optredens. De TICKETVERDELER is alleen aansprakelijk voor de ticketverkoop en de afhandeling.

Wijzigingen in de programmering geven geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. Aansprakelijkheid van de ORGANISATOR wegens overmacht is uitgesloten.

De TICKETVERDELER en ORGANISATOR wijzen de KOPER/BEZOEKER erop dat het een openluchtevenement is, wat mogelijk nadelige gevolgen kan hebben (bijv. zware regenval, modder). De KOPER/BEZOEKER aanvaardt dit risico en kan de TICKETVERDELER en/of ORGANISATOR hier niet op aanspreken.

Tickets worden niet terugbetaald of geruild voor een ander evenement of andere datum.

Verlies of diefstal van het ticket is de verantwoordelijkheid van de KOPER/BEZOEKER en geeft geen recht op vervanging of terugbetaling.

Overige rechten, plichten en aansprakelijkheden

Het is de KOPER/BEZOEKER verboden de volgende voorwerpen mee te nemen naar het festivalterrein op straffe van inbeslagname door de ORGANISATOR:

  • professionele foto-, film-, opnameapparatuur, drones,
  • dranken,
  • lachgas, drugs,
  • gevaarlijke voorwerpen zoals glaswerk, metalen drinkbussen, gevulde flessen of drinkbussen, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen of enig ander voorwerp dat door de ORGANISATOR als gevaarlijk kan worden beschouwd.

Deze lijst kan op elk moment worden aangepast of aangevuld door de ORGANISATOR.

Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de ORGANISATOR of de veiligheidsploeg neemt, inclusief mogelijke fouillering en onderzoek van tassen. Weigering van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van het toegangsrecht, zonder enig recht op schadevergoeding.

Er worden opnames gemaakt tijdens het FESTIVAL. De kans bestaat dat de KOPER/BEZOEKER wordt gefilmd. Bij betreding van het festivalterrein doet de KOPER/BEZOEKER afstand van het portretrecht.

In opdracht gemaakte beeld- en/of geluidsopnamen mogen door de ORGANISATOR gebruikt worden in publicaties ter promotie van evenementen zonder daarvoor enige vergoeding aan de maker(s) verschuldigd te zijn, tenzij hierover voorafgaand aan het FESTIVAL schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

De ORGANISATOR en/of TICKETVERDELER behouden zich het recht voor om de identiteit van de KOPER/BEZOEKER op elk moment te verifiëren.

De ORGANISATOR en/of TICKETVERDELER kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, diefstal of enige zaak- of persoonsschade die de KOPER/BEZOEKER lijdt als gevolg van het FESTIVAL, zowel op het festivalterrein, daarbuiten of op de reisweg.

Het is uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op het festivalterrein zonder voorafgaande toestemming van de ORGANISATOR.

Behoudens schriftelijke toestemming van de ORGANISATOR is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het FESTIVAL of de optredende artiesten strikt verboden.

Betwistingen

Betwistingen met betrekking tot bestellingen moeten binnen acht dagen na ontvangst van het betalingsverzoek aan de TICKETVERDELER worden gemeld via aangetekend schrijven. Andere betwistingen met betrekking tot de ticketverkoop moeten binnen een redelijke termijn aan de TICKETVERDELER worden gemeld, uiterlijk dertig dagen nadat de betwisting is ontstaan.

De TICKETVERDELER wijst op het Europese Online Dispute Resolution (ODR) platform voor online beslechting van geschillen na het indienen van een elektronisch klantenformulier.

Deze algemene voorwaarden (en eventuele geschillen hierover) vallen uitsluitend onder het Belgisch recht.